សកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់មិនតិចជាង៩០ករណីត្រូវបានរាយការណ៏ ទោះបីជាមានការរឹតបណ្តឹងក្នុងការចុះល្បាតក្តី