សកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់មិនតិចជាង៩០ករណីត្រូវបានរាយការណ៏ ទោះបីជាមានការរឹតបណ្តឹងក្នុងការចុះល្បាតក្តី

[infogram id=”khmer-plcn-january-march-update-1hdw2jw9587x4l0?live”]