ការកាប់ឈើខុសច្បាប់មានចំនួនខ្ពស់បំផុតទី៣ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩៖ របាយការណ៏ខែតុលា