ការកាប់ឈើខុសច្បាប់មានចំនួនខ្ពស់បំផុតទី៣ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩៖ របាយការណ៏ខែតុលា

[infogram id=”khmer-plcn-october-update-1hnq418oz3le63z?live”]