របាយការណ៏រាប់បទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ ខែឧសភា ដល់ ខែកញ្ញា ២០១៩

[infogram id=”khmer-plcn-may-september-update-1h8j4xlenezn4mv?live”]