របាយការណ៏រាប់បទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ ខែឧសភា ដល់ ខែកញ្ញា ២០១៩