ការដឹកជញ្ជូនឈើចេញ ១៥ ករណីត្រូវបានកត់ត្រា៖ របាយការណ៏ប្រចាំខែមិនា​

[infogram id=”kh-plcn-march-update-1hnp270opkk86gq”]