ការដឹកជញ្ជូនឈើចេញ ១៥ ករណីត្រូវបានកត់ត្រា៖ របាយការណ៏ប្រចាំខែមិនា​