៩៧ ករណីកាប់ឈើខុសច្បាប់ត្រូវបានកត់ត្រា៖ របាយការណ៏ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩