៩៧ ករណីកាប់ឈើខុសច្បាប់ត្រូវបានកត់ត្រា៖ របាយការណ៏ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

[infogram id=”khmer-plcn-february-update-1hxj48qdl3r74vg?live”]