១៥២ ករណីសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ត្រូវបានកត់ត្រា៖ របាយការណ៏ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៩