១៥២ ករណីសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ត្រូវបានកត់ត្រា៖ របាយការណ៏ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

[infogram id=”khmer-plcn-january-update-1h1749qk17xl2zj?live”]