របាយការណ៏រាប់បទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ខែតុលា

Khmer PLCN October update
Infogram