របាយការណ៏រាប់បទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់

Khmer: PLCN September update
Infogram