៥៥ ករណីកាប់ឈើខុសច្បាប់ត្រូវបានកត់ត្រា៖ របាយការណ៏ប្រចាំខែមេសា ២០១៩