៥៥ ករណីកាប់ឈើខុសច្បាប់ត្រូវបានកត់ត្រា៖ របាយការណ៏ប្រចាំខែមេសា ២០១៩

[infogram id=”copy-kh-plcn-april-update-1hmr6gmzw9lq6nl?live”]